Medlemskategorier och avgifter

Ny medlem

Nya medlemmar betalar inträdesavgift på USD 35 eller måste inlämna tillämpligt formulär för avgiftsbefrielse. Interna- tionell medlemsavgift uppgår till USD 43. Ytterligare avgift till klubb, distrikt och multipeldistrikt kan tillkomma.

Transfermedlem

Transfermedlemmar som fullgjort sina skyldigheter betalar ingen inträdesavgift om de överförs till en befintlig klubb inom 12 månader.

Familjemedlem

Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en lionklubb erhålla en rabatterad medlemsavgift. Den första fa- miljemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full inter- nationell medlemsavgift (USD 43,00) och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). Alla familje- medlemmar måste betala inträdesavgiften på USD 35,00.

Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) förnärvarande är med- lemmar, eller går med, i samma klubb och (3) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat lagligt sätt. Skicka in certifieringsformuläret för familjer (TK-30).

Student

Studenter från myndig ålder till och med 30 år betalar ingen inträdesavgift och endast halv internationell medlemsavgift. Studenter äldre än 30 år som går med i en högskoleklubb betalar USD 10,00 i inträdesavgift och full internationell med- lemsavgift. Skicka in ett certifieringsformulär (STU-5) för varje student.

Nuvarande eller tidigare leomedlem

Alla tidigare leomedlemmar är befriade från inträdesavgift. Nuvarande eller tidigare leomedlemmar till och med 30 år, som har varit medlemmar i ett år och en dag, betalar halv in- ternationell medlemsavgift. Skicka in Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) för varje nu- varande eller tidigare leomedlem under 30.

Unga vuxna

Unga vuxna till och med 30 års ålder är befriade från inträ- desavgift och betalar halv internationell medlemsavgift när de går med i en Leo lionklubb. Skicka in Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) för alla unga vuxna.

Lions Clubs International MD101 Sverige